County Council Branding

Elections & Voting Information

Register of Electors

The Register of Electors comes into force on 15th February each year and is used at each election and referendum held in the succeeding 12 months.  In order to be able to vote at an election or referendum, a person's name must be entered on the Register of Electors for the locality in which the elector ordinarily resides. A person must be at least 18 years of age on the day the register comes into force (15th February).  Every resident aged 18 and upwards is entitled to be on the register. A person must be ordinarily resident at the address at which he/she wishes to be registered.

Form for Inclusion in the Register of Electors (RFA).

Check you are on the Electoral Register and your details are correct. 

View Details regarding Sale of the Electoral Register.

Electoral Register Forms

Draft Register of Electors

The Draft Register of Electors is published on the 1st November each year and electors have until the 25th November of that year to make any amendments to their registration details.  The Draft Register incorporates all amendments which have been received by the Local Authority Offices up to the date of printing. Electors are advised to check the Draft Register to ensure that their details are registered correctly. It is especially important to check that you are registered if you have recently changed address, if you reach your 18th birthday by 15thFebruary or your nationality status has changed.

The Draft Register may be checked at:

This Draft Register is forwarded to Council offices, Post Offices, Libraries and Garda Stations. Any member of the public may examine the Draft Register, and, if any errors or omissions occur, may complete a Form for Correction to the Draft Register of Electors (RFA1) and return to Meath County Council before the closing date, 25th November. These claims are then adjudicated on by the County Registrar in December and persons are notified of the allowance/disallowance of their claim.

You can get further information on the Draft Register of Electors and how to register at Draft Register of Electors and Electoral Register FAQs.

Live Register

The Live Register is published on the 1st. February and may be checked at: Meath County Council, Buvinda House, Dublin Road, Navan, Co Meath C15 Y291, Council Area Offices, Libraries, Post Offices, Garda Stations, Courthouse, www.meath.ie or www.checktheregister.ie The Register comes into force on the 15th. February each year.

 

Clár na dToghthóir

Tagann Clár na dToghthóirí i bhfeidhm ar an 15 Feabhra gach bliain agus baintear leas as le haghaidh gach toghcháin agus reifrinn a dhéantar sna 12 mhí ina dhiaidh sin. Le go mbeidh sé in ann vóta a chaitheamh i dtoghchán nó i reifreann, ní mór ainm duine a bheith ar Chlár na dToghthóirí le haghaidh an cheantair ina bhfuil gnáthchónaí ar an duine sin. Ní mór do dhuine a bheith 18 mbliana d'aois ar a laghad an lá a thagann an clár i bhfeidhm (an 15 Feabhra). Tá gach cónaitheoir atá 18 mbliana d'aois ar a laghad i dteideal a bheith ar an gclár. Ní mór gnáthchónaí a bheith ar dhuine ag an seoladh dar mian leis/léi a bheith cláraithe.

Dréacht Chlár na dToghthóirí

Foilsítear Dréachtchlár na dToghthóirí ar an 1 Samhain gach bliain agus bíonn deis ag toghthóirí leasú a dhéanamh ar mhionsonraí a gcláraithe (m.sh. athrú seolta) faoi cheann an 25 Samhain den bhliain chéanna. Moltar go láidir do gach toghthóirí an Dréacht Chlár a scrudú agus a chinntiú go bhfuil siad cláraithe i gceart. Tá sé an-tábhachtach a sheiceáil go bhfuil tú cláraithe, má tá athrú ar do sheoladh le déanaí, más rud é go mbeidh tú teacht ar do 18ú breithlá ag 15ú Feabhra nó má tá athrú ar do stádas náisiúntacht

Beo Chlár

Foilsítear an Beo Chlár ar an 1 Feabhra agus tá an Chlár le feiceáil ag: Oifigí Ceantair na Comhairle, Leabharlanna, Oifigí Poist, Stáisiúin Gardaí, Tithe Cúirte, www.meath.ie nó www.checktheregister.ie Tagann Clár na dToghthóirí i bhfeidhm ar an 15 Feabhra gach bliain.

 

 

What to do if an Election is due soon and you are not Registered

Supplement Register

If an election or referendum is due soon and you are not included in the current Register of Electors or the Supplement, you should apply to have your name included in the Supplement to the Register by completing an RFA2 – Inclusion in Supplement Form, ensuring it has been signed by a member of the Garda Siochána, and return it by post to the Franchise Section, Meath County Council, Buvinda House, Dublin Road, Navan, County Meath C15 Y291. 

Supplement forms must be submitted before the fourteenth day (Sundays, public holidays and Good Friday excluded) before polling day. This is a statutory requirement. Eligible electors whose names are included in the supplement will be entitled to vote at an election or referendum held during the lifetime of the register

Inclusion in the Supplement to the Register of Electors

To apply, complete a Supplement Form RFA2 and return to us before the closing date

Change your voting address

In order to change your registered voting address, you must complete an RFA3 – Change of Address Supplement Form, ensuring it has been signed by a member of the Garda Siochána, and return it by post to the Franchise Section, Meath County Council, Buvinda House, Dublin Road, Navan, County Meath C15 Y291. 

 

Forlíonadh ar Chlár na dToghthóirí

Céard a dhéanfaidh mé má tá toghchán ag druidim linn agus mura bhfuil mé cláraithe?

Má tá toghchán nó reifreann ag druidim linn agus mura bhfuil tú cláraithe i gClár reatha na dToghthóirí ná san Fhorlíonadh, ba chóir duit iarratas a dhéanamh go gcuirfí d'ainm leis an bhForlíonadh ar an gClár ach an fhoirm RFA2 – Iontráil san Fhorlíonadh a chomhlánú, cinnte a dhéanamh de go bhfuil sí sínithe ag duine den Gharda Síochána agus í a sheoladh tríd an bpost chuig an Rannóg Díolúine, Comhairle Chontae na Mí, Teach Buvinda, Bóthar Átha Cliath, An Uaimh, Co. na Mí C15 7291

Athraigh do sheoladh vótála

Chun an seoladh vótála atá cláraithe agat a athrú, ní mór duit an fhoirm fhorlíontach RFA3 – Athrú ar Sheoladh a chomhlánú, cinnte a dhéanamh de go bhfuil sí sínithe ag duine den Gharda Síochána agus í a sheoladh tríd an bpost chuig an Rannóg Díolúine, Comhairle Chontae na Mí, Teach Buvinda, Bóthar Átha Cliath, An Uaimh, Co. na Mí C15 7291