County Council Branding

Foilseachán as Gaeilge

 

Tuarascáil Bhliantúil (Annual Report)

 

Plean Corparáideach d'Údaráis Áitiúla na Mí 2009-2014 (Corporate Plan for Meath Local Authorities 2009-2014)

 

Cód Iompair do Chustaiméirí (Customer Code of Conduct)

 

Customer Charter in Irish (Customer Charter)

 

Acht na dTeanga Oifigiuil 2003 Sceim  (Official Languages Act 2003 Scheme for Meath Local Authorities)

 

Plean Oidreachta Chontae Na Mí 2015-2020 (Dréacht) (Draft County Meath Heritage Plan)

 

Plean Gníomhaíochta Bithéagsúlachta Chontae na Mí 2015-2020 (Dréacht)  (Draft County Meath Biodiversity Plan)

 

Plean Forbartha Chontae na Mí 2013-2019 (Dréacht)

(Link to Adopted Meath County Development Plan 2013 -2019)

Volume 1

Dréachtphlean Forbartha Chontae na Mí 2013-2019 Ráiteas Scríofa (Draft County Plan 2013 Volume 1 Irish Version) pdf, 3,793kb

Volume 2

Aguisín 01 Cuspóirí Éigeantacha an Phlean Forbartha.pdf 26kb

Aguisín 02 Treoir agus Reachtaíocht um Beartas Straitéiseach.pdf 84kb

Aguisín 03 Maitrís Chriosaithe.pdf 125kb

Aguisín 04 Straitéis Tithíochta.pdf 1,176kb

Aguisín 05 Straitéis Mhiondíola.pdf 11,358kb

Aguisín 06 Measúnacht Straitéiseach ar Riosca Tuilte (Ag A).pdf 1,301kb

Aguisín 06 Measúnacht Straitéiseach ar Riosca Tuilte SFRA.pdf 2,307kb

Aguisín 08 Taifead ar Dhéanmhais Chosanta.pdf 2,535kb

Aguisín 09 Limistéir Chaomhantais Ailtireachta ACAs.pdf 1,078kb

Aguisín 10 Láithreán Oidhreachta Domhanda UNESCO.pdf 219kb

Aguisín 11 Séadchomharthaí Náisiunta Faoi Chúram an Stáit.pdf 220kb

Aguisín 12 Radhairc Chosanta.pdf 105kb

Aguisín 13 Láithreáin Ainmhithe le hAghaidh Chaomhnú an Dúlr.pdf 32kb

Aguisín 14 Cearta Slí Poiblí.pdf 27kb 

Aguisín 16 Liosta na nGráigeanna.pdf 18kb

Aguisín 17 Pleananna Bainistíochta Soghluaisteachta.pdf 38kb

Aguisín 18 Aáiteas Maidir le Comhlíonadh Threoirlínte an Air.pdf 43kb

Volume 3

(Link to Volume 3) 

Volume 4

Dréacht-Tuarascáil Chomhshaoil agus Tuarascáil Tionchair pdf, 2,781kb

(Links to Volume 5Variation No. 1Variation No. 2)

How would you rate the usefulness of this content?

Poor Outstanding

Tell us why you rated the content this way. (optional)


 
print icon Print this page